Nieruchomość o pow. 3,1341 ha, Wałbrzych, ul. Ludowa


 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Witold Michalski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 grudnia 2020 r. o godz. 10:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę pod adresem ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych w sali nr 11a_104, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 58-304 Wałbrzych, Ludowa 62, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00016029/3 o powierzchni 3,1341 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym dłużnika: Zakłady Mięsne Mysław S.A. do 05.12.2089 r.

 

Suma oszacowania wynosi 2 708 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 805 800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 270 870,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 03 1090 2271 0000 0001 1224 2416

Suma oszacowania wyrażona jest w kwocie netto. Po licytacji nabywca będzie wezwany do wpłaty kwoty wraz z podatkiem VAT.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 476/20).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.