Użytkowanie wieczyste, 58-303 Wałbrzych, ul.Górnicza


Km 1618/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Witold Michalski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu
postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-09-2020 r. o godz. 08:40 w budynku Sądu
Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę pod adresem ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych w sali nr 11a_215,
odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej pod adresem: 58-303 Wałbrzych,
ul. Górnicza, Wałbrzych, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze SW1W/00028430/4 o powierzchni 0,3358 ha, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika:
Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o..

Suma oszacowania wynosi 11 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 8 325,00
zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
1 110,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii
komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 03 10902271 0000 0001 1224 2416
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00
oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę
akt sądowych: VIII Co 1664/15).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa
rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące
egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu
własności.