Lokal mieszkalny o pow. 54,86 m2, Wałbrzych, ul. Gwarków 11/1


Km 1865/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Witold Michalski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-03-2021 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę pod adresem ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych w sali nr 11a_213, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej lokal mieszkalny będący odrębną nieruchomością wraz z udziałem związanym z włanością lokalu w wysokości 1355/10000, dla którego prowadzona jest odrębna Księga Wieczysta nr KW SW1W/00040391/8,

położonej pod adresem: 58-305 Wałbrzych, ul. Gwarków 11/1,
dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00064519/6 o powierzchni 54,86 m2,
będącej własnością dłużnika: Janina Durzyńska.


Suma oszacowania wynosi 95 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania
i wynosi 63 733,33 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 560,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 03 10902271 0000 0001 1224 2416 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 657/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Witold Michalski