Wieczyste użytkowanie nieruchomości,Wałbrzych, ul. Górnicza


Km 1618/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Witold Michalski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2021 r. o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę pod adresem ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych w sali nr 11a_206, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości
położonej pod adresem: 58-303 Wałbrzych, ul. Górnicza, Wałbrzych , dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00028430/4 o powierzchni 0,3358 ha, niezabudowanej,
będącej własnością dłużnika: Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o..

Suma oszacowania wynosi 11 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania
i wynosi 7 400,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 110,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 03 10902271 0000 0001 1224 2416 
Suma oszacowania wyrażona jest w kwocie netto. Po licytacji nabywca będzie wezwany do wpłaty kwoty wraz z podatkiem VAT.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: VIII Co 1664/15).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Witold Michalski