Spółdzielcze prawo do lokalu Boguszów-Gorce, ul.Staszica 16 B/1


Km 2228/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI ZE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Witold Michalski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2021 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę pod adresem ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych w sali nr 204, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 58-371 Boguszów-Gorce, ul.Staszica 16 B/1 stanowiącego własność spółdzielni mieszkaniowej: Spółdzielnia Mieszkaniowa SKARBEK (adres spółdzielni: 58-300 Wałbrzych, ul. Moniuszki 66 I ), dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00050346/1 o powierzchni użytkowej 64,90 m2,
przysługującego dłużnikowi: Magdalena Wrona.

Suma oszacowania wynosi 171 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania
i wynosi 128 700,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 160,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 03 10902271 0000 0001 1224 2416 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 2480/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Witold Michalski